LAGRIMAS NEGRAS

2017
Technique: Oil on oxidizen iron
Size: 80x170cm

©LiO 2020

LAGRIMAS NEGRAS

2017
Technique: Oil on oxidizen iron
Size: 80x170cm

© Lio 2020