TE EXTRAÑO

2017
Technique: Oil on oxidizen iron
Size: 30x30cm

Copyright © 2020 LiO. All right reserved

TE EXTRAÑO

2017
Technique: Oil on oxidized iron
Size: 30x30cm

Copyright © 2020 LiO. All right reserved