Portfolio: IRON

Te Extraño

Te Extraño 2017 Technique: Oil on oxidizen iron Size: 30x30cm Share: Share on facebook Share on twitter ©Lio 2020 Te Extraño 2017 Technique: Oil on iron Size: 30x30cm Share: Share on facebook Share on twitter ©LiO 2020

Lagrimas negras

Lágrimas negras 2017 Technique: Oil on oxidizen iron Size: 80x170cm Share: Share on facebook Share on twitter ©Lio 2020 Lágrimas Negras 2017 Technique: Oil on oxidizen iron Size: 80x170cm Share: Share on facebook Share on twitter ©LiO 2020

The strong woman

The strong woman 2018 Technique: Oil on iron Size: 30x30cm Share: Share on facebook Share on twitter ©Lio 2020 The Strong Woman 2018 Technique: Oil on oxidizen iron Size: 30x30cm Share: Share on facebook Share on twitter ©LiO 2020